ഭാവി ഉൽപ്പന്നം

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

ചാങ്ഴൌ് നിയമം മോട്ടോർ കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് രണ്ടു നിർമാണ സസ്യങ്ങൾ, 2010-ൽ സ്ഥാപിച്ചു. 2 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ്, സ്വന്തം 200 ജീവനക്കാർ, 50000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വെയർഹൗസ് അതിന്റെ വാർഷിക ഉത്പാദനം എത്തുന്നതും. ഇത് 1 യൂറോപ്യൻ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് ചൈനയിൽ 2 ബാഹ്യ ഓഫീസുകൾ ഉണ്ട്.

  • കുറിച്ച്
കുറിച്ച്

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

പുതിയ ഉൽപ്പന്ന